ČINNOSŤ KRÚŽKOV

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová okrem vyučovacieho procesu venuje vysokú pozornosť rôznym formám mimoškolskej činnosti, ktoré sú pokračovaním výchovnej činnosti školy v dobe mimo vyučovania.

Činnosť v krúžkoch je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov po dobu ich pobytu v liečebni.

PLÁN KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI - ŠKOLSKÝ ROK  2023 / 2024
NÁZOV VEDÚCI KRÚŽKU
Krúžok  "Muzikoterapia"  pre ŠKD
PhDr. Andrea Mrenicová
Krúžok arteterapie pre ŠKD
p. Ľubica Záchenská
Biblioterapia pre ŠKD Mgr. Michaela Stanová