PEDAGOGICKÝ ZBOR ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ
Vyučujúci Pedagogický post Vyučované predmety
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Primárne vzdelávanie  (1. stupeň ZŠ - 1. až 4. ročník)
Mgr. Zuzana Bartošová Štatutárny zástupca
riaditeľa ZŠ
Špeciálna trieda 1
Špeciálna trieda 2
Slovenský jazyk a literatúra
Hudobná výchova
Geografia
Zdravotná telesná výchova
Mgr. Zuzana Vaculčiaková Triedna učiteľka
4. ročník
Výtvarná výchova
Zdravotná telesná výchova
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda
Matematika
Informatická výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Prírodoveda
Špeciálna trieda 1
Špeciálna trieda 2
Mgr. Renáta Novodomská Triedna učiteľka
1. ročník, 2. ročník
Matematika
Informatická výchova
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda
Prírodoveda
Dejepis
Informatická výchova
Mgr. Ľuboslava Maršálová Triedna učiteľka
3. ročník
Vlastiveda
Geografia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Prírodoveda
Matematika
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Mgr. Ivana Mališová Triedna učiteľka
Špeciálna trieda 1
Špeciálna trieda 2
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Hudobná výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Zdravotná telesná výchova
Vecné učenie
Geografia
Anglický jazyk
Nižšie sekundárne vzdelávanie  (2. stupeň ZŠ - 5. až 9. ročník)

Mgr. Dušan Kapustík riaditeľ ZŠ Matematika
Informatika
Mgr. Marianna Vicianová Triedna učiteľka
9. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Dejepis
Mgr. Ľudmila Pastýrová Triedna učiteľka
7. ročník
Anglický jazyk
Chémia
Biológia
Občianska náuka
Mgr. Anton Jelen Triedny učiteľ
8. ročník
Matematika
Informatika
Telesná a športová výchova
Mgr. Katarína Wagnerová Triedna učiteľka
5. ročník
6. ročník
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Informatika
Špeciálna trieda 1
Špeciálna trieda 2
Školský klub detí

PhDr. Andrea Mrenicová Vedúca vychovávateľka ŠKD
Ľubica Záchenská Vychovávateľka ŠKD
Mgr. Michaela Stanová Vychovávateľka ŠKD
MATERSKÁ ŠKOLA
Predprimárne vzdelávanie
Beata Macková Triedna učiteľka
Anna Murínová Učiteľka
Eva Diechová Triedna učiteľka