HISTÓRIA ZŠ PRI ŠLÚ, Š. P. KOVÁČOVÁ

OD VZNIKU ZŠ DO SÚČASNOSTI ...

Základná škola pri Špecializovanom liečebnom ústave Marína, š. p. Kováčová bola založená 1.  októbra 1976.  Škola vznikla zároveň s otvorením prvého liečebného ústavu v kúpeľoch Kováčová - Detskej kúpeľnej liečebne Marína s kapacitou 212 lôžok. Základný kameň pre výstavbu komplexu detskej liečebne bol položený už v roku 1969.

Prvou riaditeľkou základnej školy (až do r. 1991) bola pani Mária Kuzmová. Vzhľadom k špecializácii liečebne bol od začiatku jej prevádzky o liečbu detí vysoký záujem a tomu zodpovedal aj intenzívny výchovno-vzdelávací proces pod dohľadom špeciálnych pedagógov školy. Už v priebehu prvých piatich rokov fungovania ústavu sa v jeho priestoroch liečilo viac ako 5 tisíc pohybovo postihnutých detí s neurologickými a ortopedickými diagnózami. V nasledujúcom období sa tu liečilo približne tisíc detí ročne, v súčasnej dobe je to takmer dvojnásobok.

Všetci pedagógovia sa v základnej škole od začiatku podieľali ako na výchove a vzdelávaní žiakov po dobu ich pobytu mimo kmeňovej školy, tak aj na vytváraní teplého a príjemného prostredia pre ľahšie prekonávanie odlúčenia od vlastnej rodiny. Zdokonaľoval sa vyučovací proces a rovnako aj vyžitie detí v dobe mimo vyučovania - prácou v záujmových krúžkoch, organizovaním zábavných detských podujatí, vytváraním akadémií s rôznorodými programami ale aj priamym zainteresovaním žiakov pri tvorbe školského časopisu. Postupne sa tak vytvárala história našej základnej školy, na ktorej sa podieľali desiatky učiteľov a výchovných pracovníkov. Za ich usilovnosť a obetavý prístup si všetci zaslúžia úctu, obdiv a poďakovanie.

V súčasnej dobe sa Základná škola pri Špecializovanom liečebnom ústave Marína, š. p. Kováčová dosahovanými výsledkami snaží túto históriu ďalej obohacovať. Od 1. januára 1999 získala škola právnu subjektivitu vydaním zriaďovacej listiny Krajským úradom v Banskej Bystrici.

Od 1. septembra 2008 došlo v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  ku zmene názvu školy.  Pôvodný názov Základná škola pri Špecializovanom liečebnom ústave Marína, š. p. Kováčová bol zmenený na názov  Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová.

Mgr. Dušan Kapustík

riaditeľ školy