Budova ŠLÚ Marína a ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová
Budova ŠLÚ Marína š.p., v ktorej je umiestnená Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová bola založená 1.októbra 1976 pre detských pacientov za účelom vzdelávania počas liečebného pobytu.

Ide o plnoorganizovanú základnú školu s právnou subjektivitou   [ ... viac informácií o ZŠ ],  vzhľadom na špecifické podmienky prebieha v škole vyučovanie so zníženým počtom vyučovacích hodín. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovanými vadami je v škole zriadená jedna špeciálna trieda. V čase mimo vyučovania žiaci navštevujú školský klub detí   [ ... viac informácií o ŠKD ], kde pracujú pod vedením vychovávateliek.

Súčasťou základnej školy je aj  materská škola   [ ... viac informácií o MŠ ],  ktorá poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom predškolského veku. Predškolskú výchovu v materskej škole zabezpečujú učiteľky s rozšíreným vzdelaním špeciálnej pedagogiky.

Vyučovací proces sa strieda s výchovnou činnosťou v dvoch zmenách od 0800 hod  do 1700 hod  v pracovných dňoch. Škola má vlastnú internetovú učebňu, ktorú majú možnosť používať všetci žiaci na vyučovacích hodinách, aj v rámci krúžkov.