ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

VIAC INFORMÁCIÍ O ŠKD

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Kováčová. Nachádza sa v priestoroch školy a je v prevádzke po celý školský rok v dobe od 08.00 do 17.00 hod, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Do ŠKD môžu chodiť deti od prvého až po deviaty ročník, pričom si tu plnia svoje školské povinnosti vrátane prípravy na vyučovanie, rozvíjajú svoje záujmy, uspokojujú svoje túžby a potreby. Môžu sa zapojiť do krúžku ergoterapie, a výtvarno-hudobného krúžku. Často je v ŠKD využívané krásne okolie liečebného ústavu na vychádzky a hry na tenisových kurtoch.

Cieľom výchovného pôsobenia ŠKD na žiakov je osvojovanie si súhrnu vedomostí, zručností, návykov, schopností a vlastností rozpracovaných do jednotlivých zložiek v závislosti na veku dieťaťa, druhu postihnutia apod.

Realizácia prebieha v nasledujúcich zložkách:

  • -   komunikácia a práca s informáciami,
  • -   sebarozvoj a svet práce,
  • -   zdravie a subjektívna pohoda,
  • -   spoločnosť a príroda,
  • -   kultúra a umenie.

Jednou z najdôležitejších úloh ŠKD je napomáhanie adaptácií detí pri vstupe do nového prostredia a nahrádzanie rodičovskej starostlivosti. Medzi tieto úlohy patrí aj príprava žiakov na vyučovanie, ktorá je organizovaná časovo aj priestorovo pod dohľadom a v spolupráci so špeciálnymi vychovávateľkami (väčšina detí je na liečení bez rodičov). Príprava na vyučovanie sa zameriava na rozširovanie vedomostí, zdokonaľovanie zručností a vedie detí k zodpovednosti, usilovnosti a samostatnosti.

PhDr. Andrea Mrenicová

vedúca vychovávateľka ŠKD