MATERSKÁ ŠKOLA

VIAC INFORMÁCIÍ O MŠ

Materská škola je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Kováčová.  Je dvojtriedna, s deťmi pracujú učiteľky MŠ - špeciálne pedagogičky.

Predškolské zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom. Triedy sú heterogénne vekom aj diagnózou liečby. Dĺžka pobytu detí v liečebnom zariadení je rôzna - od 28 dní až po 150 dní v závislosti od diagnózy a zdravotných poisťovní.

Poslaním našej materskej školy je príprava detí na vstup do základnej školy, špeciálnej základnej školy, socializácia detí do spoločnosti a priblíženie sa postihnutých detí schopnostiam zdravých detí.

Vo svojej práci uplatňujeme predovšetkým individuálny prístup k deťom. Pre veľa detí je prvý kontakt s MŠ práve na liečebnom pobyte. Tomuto faktu venujeme veľkú pozornosť a umožňujeme rodičom, aby v prvých adaptačných dňoch mohli byť prítomní na výchovno-vzdelávacom procese.

Spolupráca s rodičmi je u handicapovaných detí veľmi dôležitá. Okrem ukážok výchovno-vzdelávacej práce pozývame rodičov aj na mimoškolské aktivity, ktoré pre deti pripravujeme. Tieto aktivity sú zamerané na spríjemnenie pobytu detí v liečebni a ich odľahčenie - sú to napr. púšťanie šarkanov,  pečenie medovníkov,  Mikulášske posedenie,  karneval,  oslava Dňa matiek,  paraolympiáda,  dramatizácia rozprávok ...

Počas pobytu detí v liečebni napĺňame program výchovy a vzdelávania. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu a zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho socioekonomického a kultúrneho prostredia a tiež pri včasnom diagnostikovaní porúch vo vývine dieťaťa.

Jitka Vilhanová

učiteľka MŠ